Recherche, Safety & Security

Consultancy

Interim security management

Security Management wordt vaak onderschat binnen organisaties maar is van wezenlijk belang om de vitale bedrijfsprocessen te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf of intern en die directe dreiging vormen voor de continuïteit van deze processen. Security Management wordt dan ook vaak als los onderdeel gezien binnen de bedrijfsvoering. Wij vinden dat dit een integraal onderdeel zou moeten zijn van het primaire proces. Wij kunnen u ondersteunen om Security Management binnen uw organisatie te implementeren. Dit alles met doel om de continuïteit van uw organisatie in stand te houden. Stelt u zich eens voor wat voor schade u oploopt als het primaire proces van uw organisatie stagneert doordat u niet de juist maatregelen heeft genomen om dit te beschermen en wat de kosten zijn die daarmee gemoeid kunnen zijn. Deze kosten staan niet verhouding tot de kosten welke gemoeid zijn om een goed Security Management systeem binnen uw organisatie te implementeren.

Wij kunnen dit voor u inrichten en doet onder andere op basis van de Haagse Methodiek. Is uw organisatie niet dusdanig omvangrijk en ingericht om een fulltime Security-Manager aan te stellen dan zij er de mogelijkheden om dit te doen in de vorm van een abonnement waarin u flexibel over een Security-Manager kunt beschikken op de momenten dat dit nodig is en u op deze wijze de kosten beheersbaar kunt maken.

Aspecten die aan bod komen zijn o.a.:

  • Opstellen securitybeleidsplan of –intentie;
  • Risicoanalyse (op basis afhankelijkheid-, dreiging- en kwetsbaarheidanalyses);
  • Kosten-baten analyse;
  • Maken plan van aanpak, implementeren en borgen maatregelen in de organisatie;
  • Beschrijven en vorm geven aan de security-organisatie;
  • Genereren samenwerking ketenpartners (politie, ghor, brandweer etc.);